REGULAMIN
zwrotów, wymian i zmiany ceny w KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu, wymiany bądź zmiany ceny aparatów słuchowych i innych towarów, a także zmiany ceny usług, zakupionych w KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. (dalej: „Sprzedający”), innych niż zwroty i wymiany przysługujące Klientowi na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827) z zastrzeżeniem paragrafu 2, ustęp 7 i odzwierciedla uzgodnione warunki obniżenia podstawy opodatkowania i podatku należnego VAT. Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich klientów KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. i ma zastosowanie do transakcji sprzedaży zawartych od 1 stycznia 2021 roku.
 2. Treść niniejszego Regulaminu jest powszechnie dostępna w każdym oddziale firmy oraz na stronie internetowej pod adresem: kind.pl. Przed zakupem Klient powinien upewnić się czy w razie zgłoszenia przez niego żądania zwrotu, wymiany lub zmiany ceny, będzie miał możliwość skorzystania z uprawnień opisanych w Regulaminie.
 3. KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie nie będą dotyczyć Klientów, którzy zakupili towary lub usługi przed wprowadzeniem tychże zmian.
 4. Niniejszy Regulamin, przy uwzględnieniu powszechnie występujących sytuacji w obrocie handlowym KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o., określa zdarzenia skutkujące obniżeniem podstawy opodatkowania (ceny) i kwoty podatku należnego VAT (dalej: „Obniżenie”) wraz ze wskazaniem warunków jakie muszą zostać spełnione przez Klienta.

 

§ 2 Postanowienia szczegółowe

 1. W przypadku zmiany sposobu finansowania zakupionego towaru, który ułatwia Klientowi jego zakup, Sprzedający zrealizuje zwrot a następnie ponowną sprzedaż, pod warunkiem osobistego zwrotu zakupionego towaru. Zwrot i ponowna sprzedaż jest możliwa w ciągu 180 dni kalendarzowych lub do 31 stycznia następującego roku kalendarzowego od dnia zakupu (data wystawienia faktury lub paragonu), w zależności od tego, które ze zdarzeń (terminów) wystąpi jako pierwsze. Podstawą zwrotu i ponownej sprzedaży jest dowód zakupu. Zwrot towaru i spełnienie warunków Obniżenia udokumentowane zostanie fakturą korygującą sprzedaż podpisaną przez Klienta w dniu zwrotu towaru lub korektą paragonu fiskalnego wraz z protokołem zwrotu podpisanym przez Klienta.
 2. W przypadku nie uzyskania przez Klienta oczekiwanej satysfakcji z zakupionego towaru Sprzedający zrealizuje zwrot w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zakupu (data wystawienia faktury lub paragonu) pod warunkiem osobistego zwrotu zakupionego towaru. Zwrot nie ma zastosowania do wkładek lub ochronników wykonanych na podstawie indywidualnej formy ucha. Podstawą zwrotu jest dowód zakupu. Zwrot towaru i spełnienie warunków Obniżenia udokumentowane zostanie fakturą korygującą sprzedaż podpisaną przez Klienta w dniu zwrotu towaru lub korektą paragonu fiskalnego wraz z protokołem zwrotu podpisanym przez Klienta.
 3. W przypadku nie uzyskania przez Klienta oczekiwanej satysfakcji z zakupionego aparatu słuchowego Sprzedający zrealizuje wymianę tylko na inny model aparatu słuchowego z tego samego lub wyższego poziomu komfortu w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zakupu (data wystawienia faktury lub paragonu) pod warunkiem osobistej wymiany zakupionego aparatu słuchowego. Wymianie mogą podlegać także inne towary wyłącznie w przypadku, gdy zostały zakupione razem z aparatem słuchowym lub na potrzeby użytkowania aparatu słuchowego podlegającego wymianie. Wymiana nie ma zastosowania do wkładek lub ochronników wykonanych na podstawie indywidualnej formy ucha. Podstawą wymiany jest dowód zakupu. Wymiana towaru i spełnienie warunków Obniżenia udokumentowane zostanie fakturą korygującą sprzedaż podpisaną przez klienta w dniu wymiany towaru lub korektą paragonu fiskalnego wraz z protokołem zwrotu podpisanym przez Klienta oraz wystawieniem nowej faktury lub nowego paragonu fiskalnego.
 4. W przypadku, gdy klient w chwili zakupu nie okazał karty rabatowej honorowanej w KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. (wydanej przed datą transakcji), niemniej okazał ją w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu. Podstawą przyznania rabatu posprzedażowego jest dowód zakupu. Przyznanie rabatu posprzedażowego i spełnienie warunków Obniżenia udokumentowane zostanie fakturą korygującą sprzedaż lub korektą paragonu fiskalnego wraz z protokołem zwrotu, oraz dokumentem KW (Kasa Wyda) podpisanymi przez Klienta w dniu okazania honorowanej karty rabatowej. 
 5. W przypadku pobranych zaliczek/zadatków i ich zwrotu w sytuacji:

a) braku możliwości naprawy aparatu słuchowego,

b) omyłki w określeniu rodzaju naprawy, pogwarancyjna zamiast gwarancyjna,

c) rezygnacji przez klienta z naprawy aparatu słuchowego w ciągu 1 dnia roboczego od daty wpłaty zaliczki,

d) rezygnacji przez klienta z zakupu wkładki, ochronnika, wewnątrzusznego aparatu słuchowego w ciągu 1 dnia roboczego od wpłaty zadatku.

Podstawą zwrotu zaliczki jest dowód zakupu. Zwrot zaliczki i spełnienie warunków Obniżenia udokumentowane zostanie fakturą korygującą sprzedaż oraz dokumentem KW (Kasa Wyda) podpisanymi przez Klienta w dniu zwrotu zaliczki/zadatku. 

 1. W przypadku oczywistej pomyłki Sprzedawcy, dot. m.in.: danych nabywcy, ceny, ilości, itp. Skorygowanie błędów i spełnienie warunków Obniżenia udokumentowane zostanie fakturą korygującą sprzedaż podpisaną przez Klienta lub korektą paragonu fiskalnego wraz z protokołem zwrotu .
 2. W przypadku uznania zgłoszonej przez Klienta reklamacji jako uzasadnionej pod warunkiem osobistego zwrotu zakupionego towaru i posiadania przez Klienta decyzji działu reklamacji KIND uznającej reklamację. Zwrot towaru i spełnienie warunków Obniżenia udokumentowane zostanie fakturą korygującą sprzedaż podpisaną przez Klienta w dniu zwrotu towaru z dołączoną do niej decyzją działu reklamacji KIND.

 

§  3 Postanowienia końcowe

 1. Faktury korygujące sprzedaż, o których mowa w § 2 powyżej, będą zawierały właściwe oznaczenie przyczyny Obniżenia, tj.:
 • Zwrot towaru – zmiana finansowania,
 • Zwrot towaru – brak satysfakcji,
 • Zwrot towaru – wymiana na inny model,
 • Rabat posprzedażny – karta rabatowa,
 • Zwrot zaliczki – brak możliwości naprawy,
 • Zwrot zaliczki – błędna klasyfikacja naprawy,
 • Zwrot zaliczki – rezygnacja z zakupu,
 • Błędne dane nabywcy,
 • Błąd w cenie,
 • Nieprawidłowe udokumentowanie transakcji,
 • Zwrot towaru – uznana reklamacja.
 1. Faktury korygujące sprzedaż , o których mowa w § 2 powyżej, będą obejmowały oświadczenie Klienta o następującej treści:

Potwierdzam uzgodnienie warunków obniżenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego VAT oraz spełnienie warunków przewidzianych Regulaminem zwrotów i zmiany ceny w KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o. na moment wystawienia faktury korygującej sprzedaż”

W razie zaistnienia zdarzeń, o których mowa w § 2 powyżej, Klient podpisze wystawioną fakturę korygującą sprzedaż pod ww. oświadczeniem.

 1. W przypadku sprzedaży udokumentowanej paragonem fiskalnym i w razie uznania przez KIND Aparaty Słuchowe Sp. z o.o., że spełnione są warunki do zwrotu, wymiany bądź zmiany ceny, KIND odbierze paragon fiskalny. Jeśli na paragonie wskazane są inne towary niż te podlegające zwrotowi, KIND wykreśli z paragonu zwracane lub wymieniane towary i wykona kserokopię tego paragonu. Kserokopia paragonu jest przekazywana Klientowi i stanowi podstawę złożenia reklamacji na pozostałe towary widniejące na paragonie. Dodatkowo KIND wystawi protokół zwrotu/wymiany, w którym Klient musi podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zwrotu.
 2. Zwrot lub wymiana następuje wyłącznie jeden raz. Oznacza to, że w przypadku Klienta, któremu zaakceptowano zwrot lub wymianę, nie przysługuje kolejna możliwość zwrotu lub wymiany.
 3. Zwrotowi lub wymianie podlegają wyłącznie towary w pełni sprawne, bez uszkodzeń mechanicznych, w których nie dokonano żadnych czynności serwisowych (napraw, przeróbek) w okresie użytkowania ich przez Klienta. Towar musi być kompletny, zapakowany w oryginalne i nieuszkodzone opakowanie. Opakowanie może być otwarte, nie może być jednak niekompletne ani uszkodzone. Środki do pielęgnacji i baterie można zwrócić wyłącznie, gdy są nieużyte, zapakowane oryginalnie, zamknięte w fabryczne opakowanie.
 4. Regulamin dotyczy jedynie osób, którym dopasowano i sprzedano aparaty słuchowe i inne towary. W związku z czym prawo z niego wynikające nie może zostać przeniesione na osoby trzecie, gdyż jego realizacja ma służyć wyłącznie zaspokojeniu interesu Klienta.
 5. W przypadku zwrotu towaru, którego koszt częściowo został dofinansowany przez inne instytucje, Klient otrzymuje zwrot pieniędzy do wysokości udziału własnego, pozostała część zostaje zwrócona instytucjom dofinansowującym. Zwrot pieniędzy dotyczący sytuacji opisanych w par. 2, punkt 2, 3, 7 odbywa się na konto bankowe Klienta lub przekazem pocztowym na jego adres domowy, zgodnie z wyborem Klienta w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury korygującej lub korekty paragonu fiskalnego wraz z protokołem zwrotu podpisanym przez Klienta.

Najszybsza droga do lepszego słyszenia.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.